Terms of Service

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.jackrostbonsai.com, prowadzony jest przez Gospodarstwo Rolne prowadzone przez Jacka Rostkowskiego, ul. Młynarska 17b, 69-200 Sulęcin, .
 2. Serwis internetowy www.bonsairostkowski.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 5. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

§ 2 Definicje

 1. SPRZEDAWCA – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, to jest Gospodarstwo Ogrodnicze prowadzone przez Jacka Rostkowskiego, ul. Młynarska 17b, 69-200 Sulęcin, NIP , REGON .
 2. SKLEP – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem internetowym www.bonsairostkowski.com, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. KUPUJĄCY – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie, w tym Konsument i osoba nieposiadająca statusu Konsumenta.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. TOWAR – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w tym w szczególności rośliny.
 7. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz, dostępny na stronie www.bonsairostkowski.com, umożliwiający utworzenia Konta.
 8. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 9. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz, dostępny na stronie www.bonsairostkowski.com, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów i sposób płatności.
 11. NEWSLETTER – usługa pozwalająca na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedającego, dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie.
 12. REGULAMIN – Niniejszy regulamin.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Przedmiotem sprzedaży są Towary, prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 3. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.
 4. Ceny prezentowane na stronie sklepu są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 5. Jako rolnik ryczałtowy, Sprzedawca jest zwolniony z podatku od towarów i usług (VAT), na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
 6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to praw nabytych przez Kupujących. 
 7. Cena Towaru jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą pojawić się w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.
 8. Kontakt ze Sprzedawcą we wszelkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem Sklepu możliwy jest za pośrednictwem adresu email: , telefonicznie, bądź w siedzibie Sprzedawcy.

§ 4 Składanie Zamówień

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia.
 2. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przez cały rok.
 3. Aby dokonywać Zamówień za pośrednictwem Sklepu konieczne jest w pierwszej kolejności wypełnienie Formularza Rejestracji i utworzenie Konta. Aby tego dokonać niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 4. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis internetowy Sklepu należy wypełnić Formularz Zamówienia zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu oznaczonymi napisem „Przejdź do realizacji zamówienia”, w tym w szczególności dodać wybrany Towar do koszyka, a także wybrać sposób zapłaty i dostawy. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia aż do kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie”. Podczas dokonywania Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny i bezpłatny e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia. W przypadku chwilowej niedostępności któregokolwiek z zamawianych Towarów, Kupujący jest informowany niezwłocznie na pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie.
 6. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  1. przelewem na rachunki bankowy Sprzedawcy: 
   a) dla transakcji realizowanych w walucie Euro – rachunek prowadzony przez Bank BZWBK , IBAN: PL51109013620000000115014686 , KOD BIC (SWIFT): WBKPPLPP
   b) dla transakcji realizowanych w walucie PLN (złoty) - 35 1090 1362 0000 0001 1501 4392;
  2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Dotpay (świadczonych przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków);
  3. gotówką przy odbiorze osobistym Towaru w siedzibie Sprzedawcy.
 7. Informacje o ewentualnych kosztach związanych z dostawą uwidaczniane są w trakcie procedury składania Zamówienia w Formularzu Zamówienia. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone przez Kupującego.

§ 5 Obowiązki Kupującego

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Kupujący zobowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny wynikającej ze złożonego Zamówienia.
 4. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 6 Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia, złożonego przez Kupującego, jest podanie w Formularzu Zamówienia prawdziwych i pełnych danych osobowych i kontaktowych, wskazanych jako pola obowiązkowe, umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 2. Zakupione Towary dostarczane są pod wskazany w Zamówieniu adres wysyłki. Nie obejmuje to przypadków, gdy w Zamówieniu wybrany został osobisty odbiór w sklepie.
 3. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 4. Zamówienie związane z wysyłką realizowane jest w terminie 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego, wydanie Towaru Kupującemu następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności.
 5. Towar na potrzeby wysyłki jest odpowiednio zabezpieczony i zapakowany przez Sprzedawcę.
 6. Dostawa Towaru realizowana jest przez zewnętrzną firmę kurierską. Odbierając przesyłkę, Kupujący zobowiązany jest ją zbadać i w razie stwierdzenia uszkodzeń lub braków w obecności kuriera sporządzić protokół niezgodności oraz niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu niezgodności, nie będą rozpatrywane.
 7. Koszty wysyłki za granice ustalane są indywidualnie na podstawie dokonanego Zamówienia oraz po wskazaniu adresu dostawy. Termin i czas realizacji wysyłki za granicę może zależeć również od terminów podanych przez firmę kurierską. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za stan Towarów (roślin) spowodowany długim terminem dostawy.

§ 7 Rękojmia

 1. Kupującemu przysługuje z tytułu rękojmi prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Reklamacja może zostać złożona pisemnie, listem na adres Sklepu, bądź za pomocą poczty e-mail: info@jackrostbonsai.com 
 3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego; 
  - datę złożenia Zamówienia i jego numer;
  - przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego;
  - szczegółowy opis uszkodzeń lub wad wraz ze zdjęciami.
 4. W przypadku gdy dane podane w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep może zwrócić się o jej uzupełnienie w odpowiednim zakresie.
 5. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie, co może pozytywnie wpłynąć na sprawność rozpatrywania reklamacji.
 6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć Towar, w tym szczególnie na czas transportu, a zwłaszcza zadbać aby zostały zwrócone w stanie niepogorszonym w stosunku do podanego w reklamacji opisu uszkodzeń wraz ze zdjęciami.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w poprawnej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie pisemnej na podany przez Kupującego adres.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od momentu otrzymania Towaru. Do zachowania terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed tą datą. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone na piśmie bądź drogą elektroniczną. W piśmie powinny zostać wskazane dane Kupującego oraz numer Zamówienia.
 3. W przypadku odstąpienia, Strony obowiązane są zwrócić sobie to co wzajemnie świadczyły. Tym samym, Sklep zwraca otrzymane płatności na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że zgodzi się on na inny rodzaj zwrotu, nie związany z dodatkowymi kosztami.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponuje, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Wzór odstąpienia od umowy, określony w art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dostępny jest tutaj. Konsument może się nim posłużyć odstępując od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu, do których zaliczają się rośliny, w tym również sprzedawane w niniejszym Sklepie. Ponadto, na podstawie art. 38 wskazanej ustawy, prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów:
  - w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 9
Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Kupujący wypełniając Formularz Rejestracji oraz Formularz Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
 4. Kupujący, zgodnie z powyższą ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Kupujący oraz każdy użytkownik Sklepu ma możliwość zapisania się do Newslettera, zwłaszcza poprzez podanie swojego adresu e-mail. Oznacza to wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedawcę podanego adresu e-mail do informowania o ofercie Sprzedawcy, w tym nowościach i promocjach. Podane adresy e-mail te nie są przekazywane osobom trzecim.
 6. Adresy e-mail Kupujących oraz użytkowników Serwisu, którzy zapisali się do Newslettera  wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. 
 7. Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne i darmowe, z zastrzeżeniem § 1 pkt 5. W każdej chwili Kupujący bądź korzystający z Serwisu mają prawo zrezygnować z Newslettera.
 8. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki Cookies. Nie zawierają one danych osobowych ani kontaktowych. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu. W niniejszym Serwisie pliki Cookies wykorzystywane są zwłaszcza do zapamiętywania preferencji i ustawień na stronie, zalogowania, zawartości koszyka, a także zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików Cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, dokonując stosownej konfiguracji.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych postanowień regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie zmiany stanu prawnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy. Postanowienia mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu i możliwy jest do pobrania tutaj.
 5. Sprzedawca informuje niniejszym o istnieniu kodeksu dobrych praktyk, w którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można się zapoznać za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.