Privacy policy

Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu i Sklepu internetowego www.jackrostbonsai.com jest Gospodarstwo Rolne prowadzone przez Jacka Rostkowskiego, ul. Młynarska 17b, 69-200 Sulęcin,
 2. Wszelkie wyrażenia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, w tym zwłaszcza słowa rozpoczynające się z dużej litery, takie jak Sprzedawca, czy Kupujący, należy rozpatrywać zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu internetowego www.jackrostbonsai.com, zawartego na stronie w zakładce „Regulamin”.
 3. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dołoży wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których dotyczą dane, w tym zwłaszcza celem zapewnienia ich przetwarzania zgodnie z prawem oraz dla celów oznaczonych, a nadto w sposób adekwatny dla ich osiągnięcia, nie dłużej iż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

§ 2. Cel i zakres przetwarzania danych

 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest: nawiązywanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sprzedawcą, a Kupującym, polegającego na sprzedaży Towarów, dostępnych w Sklepie Sprzedawcy, w tym w szczególności rośliny i drzewa Bonsai i Yamadori.
 2. W odniesieniu do Kupujących, którzy zadeklarują chęć korzystania z usługi dostawy Towaru na adres wskazany przez Kupującego, Administrator przekazuje zebrane dane przewoźnikowi:General Logistics Systems Poland SP. z o.o. 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Niemcewicza 28, jedynie w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania umowy przewozu Towarów
 3. W odniesieniu do Kupujących, którzy zadeklarują chęć korzystania z płatności elektronicznych, Administrator przekazuje zebrane dane pośrednikowi, którym jest Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, jedynie w zakresie jaki jest niezbędny do dokonania płatności za jego pośrednictwem.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Kupujących: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W przypadku Kupujących nie będących Konsumentami, Administrator przetwarza dodatkowo dane takie jak nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 5. Podanie danych, wymienionych w punkcie poprzedzającym, jest niezbędne do zawarcia umów sprzedaży Towarów w ramach Sklepu internetowego. Podanie danych jest dobrowolne, a ich zakres dookreślony jest w Regulaminie serwisu internetowego www.jackrostbonsai.com .

§ 3. Pliki Cookies

 1. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki Cookies. Nie zawierają one danych osobowych ani kontaktowych. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu. 
 2. W niniejszym Serwisie pliki Cookies wykorzystywane są zwłaszcza do: zapamiętywania preferencji i ustawień na stronie, zalogowania, zawartości koszyka, a także zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych.
 3. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików Cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, dokonując stosownej konfiguracji.

§ 4. Kontrola i dostęp do treści danych osobowych oraz prawo poprawiania

 1. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych osobowych Administratora, w tym zwłaszcza prawo do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, względnie usunięcia jeśli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a nadto jeśli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu do jakiego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można skorzystać z przysługujących opcji w ramach zarejestrowanego Konta, względnie skontaktować się za pomocą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres: info@jackrostbonsai.com, lub adres Administratora.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych, w sposób odpowiedni do kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem w sposób sprzeczny z przepisami, a nadto uszkodzeniem, zmianą, zniszczeniem lub utratą, w tym zwłaszcza stosując środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, takie jak zastosowanie indywidualnego hasła i loginu przy postępie do konta.
 2. Strona serwisu internetowego www.jackrostbonsai.com może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator informuje, iż niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie niniejszego Sklepu i serwisu oraz zaleca każdorazowe zapoznawanie się z polityką prywatności dostępną na innych stronach internetowych.
 3. Kupujący wypełniając Formularz Rejestracji oraz Formularz Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.
 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
 6. Kupujący, zgodnie z powyższą ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Kupujący oraz każdy użytkownik Sklepu ma możliwość zapisania się do Newslettera, zwłaszcza poprzez podanie swojego adresu e-mail. Oznacza to wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedawcę podanego adresu e-mail do informowania o ofercie Sprzedawcy, w tym nowościach i promocjach. Podane adresy e-mail te nie są przekazywane osobom trzecim.
 8. Adresy e-mail Kupujących oraz użytkowników Serwisu, którzy zapisali się do Newslettera  wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. 
 9. Korzystanie z Newslettera jest dobrowolne i darmowe, z zastrzeżeniem § 1 pkt 5. W każdej chwili Kupujący bądź korzystający z Serwisu mają prawo zrezygnować z Newslettera.
 10. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki Cookies. Nie zawierają one danych osobowych ani kontaktowych. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu. W niniejszym Serwisie pliki Cookies wykorzystywane są zwłaszcza do zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zalogowania, zawartości koszyka, a także zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików Cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, dokonując stosownej konfiguracji.